Centrum informacji o Windows XP/2000/2003 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 

 
Optymalizacja usług (Services)
w Windows Server 2003
 

Wstęp

Standardowo system Windows 2003 włącza wiele niepotrzebnych nam usług (Services), a także unieruchamia (wyłącza) te przydatne. Niektóre z uruchamianych domyślnie możemy wyłączyć w celu zaoszczędzenia pamięci RAM. Poniżej znajduje się tabela, która na pewno pomoże w odpowiednim doborze usług odpowiednich dla Waszego komputera. Lista ta może również posłużyć do optymalizacji usług na systemach Windows 2000/XP (aczkolwiek dostępne są już stosowne artykuły dotyczące usług w tych systemach).

Uruchamianie konsoli konsoli usług Services:
%systemroot%\system32\services.msc
(w okienku Run wystarczy wpisać services.msc)

Uwaga! Wyłączenie niezbędnej do uruchomienia systemu usługi (tj. ustawienie jej jako Disabled) może spowodować konieczność naprawy/re-instalacji systemu. Uważajcie więc i jeśli nie jesteście na 100% pewni to ustawcie lepiej na Manual (niż Disabled), co oznacza, że dana usługa włączy się dopiero w razie zajścia takiej potrzeby.
Automatic uruchamia usługę automatycznie podczas startu systemu.

Podane poniżej zalecane ustawienia dotyczą kolejno komputera używanego jako:
- Serwer
'odosobniony' (ustawienia domyślne i zalecane przez Microsoft dla Standalone Server),
- Stacja robocza z dostępem do sieci LAN/Internetu (Workstation),
- Serwer
FTP/WWW/Mail/SQL,
- Stacja robocza
bez dostępu do sieci.

W rubryce [Stacja robocza] pogrubione zostały usługi, których typ rozruchu różni się od domyślnego.

Oznaczenia użyte w tabeli :
Auto = Automatic - Automatycznie
Man = Manual - Ręcznie
Dis = Disabled - Wyłączone
N/D = niedostępne (standardowo)
MS = Microsoft
GM = GreGM
 

Lista usług i ich opis

  Rola komputera z Windows 2003, Enterprise
Pełna nazwa usługi Skrócona nazwa usługi Serwer odosobniony Stacja robocza Serwer
FTP/WWW
POP3/SQL
Stacja robocza (bez sieci) Loguj jako.. Opis/zalecenia
Zalecane przez >   Microsoft GM GM GM    
Alerter Alerter Dis Dis
(Auto)
Dis
(Auto)
Dis Local Service Umożliwia powiadamianie wybranych użytkowników o alarmach administracyjnych.
Application Layer Gateway Service ALG Man Man Man Man Local Service Zapewnia działanie dzielenia połączenia internetowego oraz firewalli firm trzecich.
Application Management AppMgmt Man Man Man Man Local System Zapewnia działanie usług instalacyjnych.
Auto Updates wuauserv Auto Dis
(Auto)
Dis
(Auto)
Dis
(Auto)
Local System Umożliwia automatyczną aktualizację systemu Windows o krytyczne poprawki.
Background Intelligent Transfer Service BITS Man Man Man Man Local System  Transmituje dane podczas nieużywania sieci.
ClipBook ClipSrv Dis Dis Dis Dis Local System Zapewnia działanie schowka i dzielenie się nim ze zdalnymi komputerami.
COM+Event Services EventSystem Man Man Man Man Local System System zdarzeń COM+.
COM+ System Application COMSysApp Man Man Man Man Local System Kontroluje obiekty COM+.
Computer Browser Browser Auto Auto Auto Dis Local System Pobiera listę komputerów w sieci LAN.
Cryptographic Services CryptSvc Auto Man Man Man Local System Zapewnia działanie usług: Database Service (kontroluje sygnatury plików Windows); Protected Root Service (zarządza certyfikatami Trusted Root Certification Authority) oraz Key Service (wspomaga kontrolowanie certyfikatów).
DHCP Client Dhcp Auto Man (Auto) Man (Auto) Dis Network Service Pozwala na konfigurację sieci przez rejestrowanie adresów IP i nazw DNS.
Distributed File System Dfs Auto Dis
(Man)
Auto (Man) Dis
(Man)
Local System Rozproszony system plików usługa- oferująca sieciowy system plików odporny na uszkodzenia (replikacje). Dla serwera najlepiej jest ustawić na Auto, o ile usługa jest zainstalowana.
Distributed Link Tracking Client TrkWks Auto Man Man Man Local System Zapewnia poprawne połączenia pomiędzy plikami NTFS w obrębie komputera bądź domeny sieciowej.
Distributed Link Tracking Server TrkSvr Dis Dis Dis Dis Network Service Umożliwia usłudze DLT Client na bardziej wydajne korygowanie połączeń w obrębie domeny.
Distributed Transaction Coordinator MSDTC Auto Man Man Dis Network Service Koordynuje transakcje pomiędzy bazami danych i systemami plików.
DNS Client Dnscache Auto Man Man Man Local System Ustawia i cache'uje nazwy DNS (Domain Name System).
Error Reporting Service ERSvc Auto Dis Dis Dis Local System Umożliwia wysyłanie raportów o błędach do Microsoftu.
Event Log Eventlog Auto Auto Auto Auto Local System Serwis ten nie może zostać zatrzymany, ponieważ zapewnia działanie logowania komunikatów wysyłanych przez programy. 
File Replication NtFrs Man Dis
(Man)
Auto (Man) Dis
(Man)
Local System Umożliwia automatyczne kopiowanie i korygowanie plików równocześnie na kilku serwerach.
FTP Publishing Service MSFtpsvc N/D N/D Auto N/D Local System Umożliwia działanie serwera plików FTP.
Help and Support helpsvc Auto Man Man Man Local System Umożliwia działanie Pomocy i Wsparcie Technicznego. Jeśli często korzystasz z Pomocy ustaw na Auto.
HTTP SSL HTTPFilter Man Man Man Man Local System Implementuje bezpieczne połączenia HTTPS dla usługi HTTP przy użyciu SSL (Secure Socket Layer).
Human Interface Device Access HidServ Dis Dis Dis Dis Local System Zapewnia poprawne działanie kontrolerów (padów/klawiatur podłączonych poprzez magistralę USB) i in. podobnych urządzeń bazujących na HID (Human Interface Devices).
IIS Admin Service IISADMIN N/D N/D Auto N/D Local System Umożliwia zarządzanie serwerem IIS.
IMAPI CD-Burning COM Service ImapiService Dis Dis
(Auto)
Dis  Dis Local System Umożliwia nagrywanie płyt CDR/RW w obrębie systemu (tj.bez użyciu dodatkowych programów).
Indexing Service cisvc Dis Dis  Auto (Dis) Dis Local System Indeksuje pliki na dyskach lokalnych. Zapewnia b.szybkie wyszukiwanie plików.
Internet Connection Firewall (ICF)/ Internet Connection Sharing (ICS) SharedAccess Dis Man
(Dis)
Man (Auto) Dis Local System Obsługa wbudowanego firewall'a i dzielenie połączenia internetowego. Jeśli nie jesteś podłączony do sieci/Internetu - ustaw na Dis.
Intersite Messaging IsmServ Dis Dis Dis Dis Local System Umożliwia wymianę informacji pomiędzy komputerami działającymi pod kontrolą Windows Server.
IPSec Services PolicyAgent Auto Man Man Dis Local System Kontroluje założenia ochrony IP; zapewnia ochronę pomiędzy klientami i serwerami w sieciach opartych na TCP/IP.
Kerberos Key Distribution Center Kdc Dis Dis Dis
(Man)
Dis Local System W kontrolerach domen usługa ta pozwala użytkownikom na logowanie przy użyciu protokołu autentyfikacji Kerberos.
License Logging Service LicenseService Dis Dis Dis
(Man)
Dis Network Service Monitoruje licencjonowanie dla części systemu operacyjnego (IIS, Terminal Server oraz File/Print), a także dla SQL oraz Exchange Server.
Logical Disk Manager dmserver Auto Auto Auto Auto Local System Wykrywa i monitoruje podłączone dyski twarde.
Logical Disk Manager Administrative Service dmadmin Man Man Man Man Local System Konfiguruje dyski i woluminy.
Messenger Messenger Dis Dis Auto
(Dis)
Dis Local System Transmituje wysłane przez sieć i Alerter wiadomości pomiędzy klientami i serwerami.
Microsoft POP3 Service POP3SVC N/D N/D Auto N/D Network Service Umożliwia działanie protokołu obsługi poczty elektronicznej POP3.
MS Software Shadow Copy Provider SwPrv Man Man Man
(Auto)
Man Local System Zapewnia możliwość kopiowania plików będących aktualnie w użyciu przy użyciu tzw. cienia (Shadow)
MySQL MySQL  N/D N/D Auto N/D   Umożliwia działanie serwera baz danych SQL.
Netlogon Netlogon Man Man Man Man Local System Nawiązuje bezpieczne połączenie pomiędzy komputerem a kontrolerem domen dla autentyfikacji użytkowników i usług.
NetMeeting Remote Desktop Sharing mnmsrvc Dis Dis Dis Dis Local System Umożliwia dzielenie pulpitu poprzez program NetMeeting.
Network Connections Netman Man Man Man Man Local System Zarządza obiektami w oknie Network Connections, zarówno dla połączeń w sieci LAN jak i zdalnych.
Network DDE NetDDE Dis Dis Dis Dis Local System Zapewnia przepływ informacji DDE przez sieć.
Network DDE DSDM NetDDEdsdm Dis Dis Dis Dis Local System Zarządza udziałami sieciowymi DDE.
Network Location Awareness (NLA) NLA Man Man Man Man Local System Zbiera i zapisuje informacje o sieci oraz powiadamia programy o zmianach w tych zapisach.
NTLM Security Support Provider NtLmSsp Man Man Man Man Local System Zapewnia ochronę dla programów RPC.
NVIDIA Driver Helper Service NVSvc  N/D Auto
(Dis)
Dis Auto
(Dis)
Local System Serwis pomocniczy NVidii. Jeśli chcesz, żeby system zamykał się szybciej - ustaw na Dis  (ciut gorsze osiągi karty graficznej) w przeciwnym wypadku (jeśli często używasz aplikacji/gier 3D) na Auto.
Performance Logs and Alerts SysmonLog Man Dis
(Man)
Dis
 (Man)
Dis
 (Man)
Network Service Loguje informacje o wydajności i komunikaty o alarmach.
Plug and Play PlugPlay Auto Auto Auto Auto Local System Obsługa standardu Plug&Play.
Portable Media Serial Number WmdmPmSN Man Dis
(Man)
Dis
 (Man)
Dis
(Man)
Local System Serwis uzyskuje numer seryjny przenośnego urządzenia audio podłączonego do komputera. 
Print Spooler Spooler Auto Auto Auto Auto Local System Zarządza kolejkowaniem zadań drukowania. Jeśli nie korzystasz z drukarki ustaw na Man.
Protected Storage Protected
Storage
Auto Man
(Auto)
Man (Auto) Man
(Auto)
Local System Zwiększa bezpieczeństwo poprzez ochronę prywatnych kluczy, ważnych danych itp.
Remote Access Auto Connection Manager RasAuto Man Man Man Dis Local System Monitoruje nieudane połączenia do zdalnej sieci.
Remote Access Connection Manager RasMan Man Man Man Man Local System Zarządza połączeniami sieciowymi VPN oraz Dial-up do Internetu lub do innych sieci zdalnych.
Remote Desktop Help Session Manager RDSessMgr Man Man Man Dis Local System Umożliwia działanie usługi Remote Assistance.
Remote Procedure Call (RPC) RpcSs Auto Auto Auto  Auto Local System Zapewnia obsługę zdalnych procedur RPC. Korzysta z niego wiele innych usług.
Remote Procedure Call (RPC) Locator RpcLocator Man Man Man Dis Network Service Umożliwia klientom RPC znajdywanie serwerów RPC.
Remote Registry Service RemoteRegistry Auto Dis
(Man)
Dis
 (Man)
Dis
(Man)
Local Service Zdalna obsługa rejestru systemowego.
Removable Storage NtmsSvc Man Man Man Man Local System Zarządza i kataloguje magazynem przenośnym.
Resultant Set of Policy Provider RSoPProv Man Man Man Man Local System Zapewnia użytkownikowi dostęp do kontrolera domen i połączenie się z jego bazą WMI.
Routing and Remote Access RemoteAccess Dis Dis Dis Dis Local System Umożliwia działanie usług routowania: LAN-LAN, LAN-WAN, VPN oraz NAT.
Secondary Logon seclogon Auto Dis
(Auto)
Dis
 (Auto)
Dis
(Auto)
Local System Umożliwia uruchamianie procesów jako inny użytkownik (komenda RunAs).
Security Accounts Manager SamSs Auto Auto Auto Dis Local System Składuje informacje o ochronie dla lokalnych kont użytkowników.
Server lanmanserver Auto Auto Auto Dis Local System Umożliwia współdzielenie zasobów komputera (plików, drukarek) w sieci.
Shell Hardware Detection Shell
HWDetection
Auto Dis
(Man)
Dis
 (Man)
Dis
(Man)
Local System Zapewnia powiadamianie o zdarzeniach koniecznych do poprawnego działania funkcji AutoPlay.
Simple Mail Transport Protocol (SMTP) SMTPSVC N/D N/D Auto N/D Local System Umożliwia działanie protokołu obsługi poczty elektronicznej SMTP.
Smart Card SCardSvr Man Dis
(Man)
Dis
 (Man)
Dis
(Man)
Local Service Kontroluje dostęp od kart inteligentnych.
Special Administration Console Helper Sacsvr Man Man Man Dis Local System Umożliwia administratorom na zdalny dostęp do konsoli przy użyciu usług Emergency Management Services.
System Event Notification SENS Auto Auto Auto Auto Local System Rejestruje zdarzenia systemowe, takie jak: logowanie, podłączenie do sieci, stan zasilania i in.
Task Scheduler Schedule Auto Auto
(Man)
Auto (Man) Auto
 (Man)
Local System Umożliwia działanie zaplanowanych zadań (Sheduled Tasks).
TCP/IP NetBIOS Helper Service LMHosts Auto Man Man Dis Local Service Zapewnia obsługę NetBIOS przez usługę TCP/IP (NetBT) i rezolucję nazw NetBIOS.
Telephony TapiSrv Man Man Man Man Local System Obsługa telefonii API (TAPI) dla programów korzystających z połączeń głosowych, także bazujących na telefonii internetowej (poprzez IP).
Telnet TlntSvr Dis Dis Dis Dis Local System Zapewnia działanie serwera usługi Telnet.
Terminal Services TermService Man Man Man Dis Local System Pozwala na podłączenie wielu użytkowników do jednego komputera. Zależne od tego są usługi Remote Desktop, Remote Assistance i Terminal Server. 
Terminal Services Session Directory Tssdis Dis Dis Dis Dis Local System Umożliwia przekierowanie połączenia użytkownika do odpowiedniego serwera Terminal Server w obrębie klastra.
Themes Themes Dis Auto
(Dis)
Auto
 (Dis)
Auto
 (Dis)
Local System Zapewnia obsługę tematów znaną z Windows XP. Jeśli nie korzystamy z interfejsu LUNA możemy ustawić na Dis.
Uninterruptible Power Supply UPS Man Man Man Man Local Service Zapewnia support dla urządzeń UPS.
Upload Manager Uploadmgr Man Dis
(Man)
Dis
(Man)
Dis
(Man)
Local System Kontroluje synchroniczne i asynchroniczne transfery plików pomiędzy klientami i serwerami w sieci, używane do znalezienia odpowiednich sterowników.
Virtual Disk Service VDS Man Man Man Man Local System Umożliwia działanie usługi "wirtualnego dysku" - Virtual Disk.
Volume Shadow Copy VSS Man Man Man
(Auto)
Man Local System Kontroluje kopie woluminów przy użyciu tzw. "cienia"; potrzebne do poprawnego działania programów wykonujących kopie zapasowe (backup).
WebClient WebClient Dis Dis Dis Dis Local Service Umożliwia programom dostęp do plików w Internecie.
Windows Audio AudioSrv Dis Auto Auto Auto Local System Kontroluje urządzenia audio. Możemy wyłączyć tylko jeśli nie korzystamy w ogóle z dźwięku.
Windows Image Acquisition (WIA) StiSvc Dis Dis (Auto) Dis
(Auto)
Dis
(Auto)
Local Service Zapewnia obsługę skanerów i kamer cyfrowych.
Windows Installer MSIServer Man Man Man Man Local System Instalator plików MSI.
Windows Management Instrumentation winmgmt Auto Auto Auto Auto Local System Zapewnia wspólny dostęp do informacji o systemie, urządzeniach, aplikacjach i usługach. Po wyłączeniu tej usługi większość aplikacji windowsowcyh może przestać działać poprawnie.
Windows Management Instrumentation Driver Extensions Wmi Man Man Man Man Local System Zapewnia kontrolę nad wysyłaniem informacji do i ze sterowników.
Windows Time W32Time Auto Auto Auto Auto Local System Umożliwia automatyczną aktualizację daty/czasu. W razie braku dostępu do Internetu ust. na Dis.
WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service WinHttpAuto
ProxySvc
Man Man Man Dis Local Service Implementuje protokoł WPAD dla usługi HTTP (WinHTTP). Umożliwia klientom HTTP automatyczną konfigurację serwera Proxy.
Wireless Configuration WZCSVC Auto Dis Dis Dis Local System Umożliwia automatyczną konfigurację dla kart 802.11.
WMI Performance Adapter WmiApSrv Man Man Man Man Local System Zapewnia dostęp do informacji o wydajności dla providerów WMI HiPerf.
Workstation lanman
workstation
Auto Auto Auto Dis Local System Kontroluje połączenia sieciowe do zdalnych serwerów.
World Wide Web Publishing Service W3SVC N/D N/D Auto N/D Local System Umożliwia działanie serwera stron WWW.


Plik MS Excel z zestawieniem usług w Windows Server 2003 (~45kB)
 

Obserwacje / komentarz

Po takim ustawieniu usług komputer uruchamia się nieco żwawiej, a system zajmuje mniej pamięci RAM.

Jedna uwaga
: uruchom komputer po ustawieniu usług zgodnie z zaleceniami podanymi w zestawieniu. Po uruchomieniu systemu odczekaj ~30-45s. i przejdź do konsoli zarządzania usługami.


Następnie posortuj usługi wg. Statusu. Wszędzie tam gdzie widnieje Started (Uruchomiona) możemy ustawić Startup type (Typ rozruchu) na Automatic, widać bowiem, że i tak dana usługa jest uruchomiana przy starcie systemu.

Artykuł : Windows 2003 jako system codziennego użytku >>

Artykuł : Optymalizacja Windows 2000/XP/2003 >>

Strona główna XP.net.pl >>


Na podst. : własnych doświadczeń z używania systemu Windows Server 2003 Enterprise, przewodnika 'Threats and Countermeasures Guide' oraz porad Przemka R.
Wersja artykułu : 1.2
Ostatnia aktualizacja : 08.12.2005
Wydanie oryginalne: wersja 1.0 (30.06.2003)

GreGM © 2003

 

 


 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2003 ^Do góry^