Centrum informacji o Windows XP/2000/2003 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info

 

   

 

 
Klonowanie Windows XP/2003 (2)

 
4. Automatyzowanie klonowania - Setup Manager Wizard (Menadżer instalacji)

Uruchamiamy z folderu C:\SysPrep narzędzie Setup Manager Wizard - Setupmgr.exe.  Klikamy Dalej (Next). Na ekranie New or Existing Answer File (Nowy lub istniejący pli odpowiedzi) zaznaczamy Create a new answer file (Utwórz nowy plik odpowiedzi) i klikamy Dalej. Następnie zaznaczamy Sysprep setup (Instalacja programu Sysprep); klikamy Dalej. Na ekranie Product (Produkt) wybieramy system, który chcemy sklonować.

W przypadku klonowania Windows XP Professional wybieramy drugą od góry opcję i klikamy Dalej.

Na ekranie License Agreement wybieramy albo No, do not fully automate the installation (Nie, nie automatyzuj w pełni tej instalacji– użytkownik będzie musiał wtedy zaakceptować umowę licencyjną EULA podczas instalacji albo Yes, fully automate the installation (Tak, w pełni zautomatyzuj tą instalację) – nie będziesz musiał później wprowadzać żadnych danych podczas instalacji,

Teraz przechodzimy do menadżera ustawień – Name and organization (Nazwa i organizacja).
Wpisujemy w Name (Nazwa) nazwę domyślnego użytkownika na nowym systemie (UWAGA: starzy użytkownicy NIE zostaną usunięci). Organization (Organizacja) możemy zostawić puste. Klikamy Dalej.

Na ekranie Display Settings (Ustawienia ekranu) zaakceptuj domyślne ustawienia wyświetlania, chyba, że chcesz użyć wyższej rozdzielczości/odświeżnia, jednak tylko wtedy, gdy jesteś pewien, że nowy komputer takowe obsługuje!  Zazwyczaj ustawienia pulpitu powinny być następujące (dla typowego monitora 17”):
Color (Kolor): True Color (32 bit)
Screen
area (Obszar ekranu): 1024 x 768
Refresh frequency (Częstotl.odświeżania): Use Windows default
(Użyj domyślnych ustawień...)

Przechodzimy do ustawień Strefy Czasowej (Time Zone) i wybieramy z listy (GMT +1:00) Sarajevo,Skopje,Warsaw...

Na ekranie Providing the Product Key (Klucz produktu) wpisz klucz produktu dostarczony razem z instalacją Windows.

Dla Windows Server 2003 pojawi się dodatkowy ekran Licensing Mode (Tryb licencjonowania) – najlepiej zostawić tutaj domyślne ustawienia, chyba że posiadana przez nas licencja pozwala na ich zmianę.

Na ekranie Computer Name wybierz : Automatically generate computer name (Automatycznie generuj nazwę komputera) – nazwa komputera zostanie wygenerowana automatycznie albo drugą opcję : Use the following computer name... (Użyj następującej nazwy komputera) i wpisz w pustym okienku nazwę komputera.

Na ekranie Administrator Password (Hasło administratora) możesz wybrać (jeśli dostępna) opcję Prompt for Administrator Password (Monituj użytkownika końcowego...) – system zapyta o hasło administratora podczas instalacji albo wybierz Use the following Administrator password (Użyj następującego hasła...) i wpisz hasło podwójnie. Możesz opcjonalnie zaznaczyć Encrypt the Administrator password in the answer file (Szyfruj hasło administratora w pliku odpowiedzi) – hasło zostanie zaszyfrowane w pliku odpowiedzi oraz opcję When a destination computer starts, automatically log on as Administrator (Po uruchomieniu komputera docelowego...) – system automatycznie zaloguje administratora podczas startu sklonowanego systemu; poniżej wpisz ile razy administrator ma być logowany automatycznie (domyślnie: 1 raz).

Na ekranie Networking Components (Składniki sieciowe) ustaw opcję Typical Settings (Ust.standardowe). Zmiany ustawień sieciowych możesz dokonać po instalacji systemu.

Na ekranie Workstation or domain (Grupa robocza lub domena) zaznacz Workgroup (Grupa robocza) i wpisz nazwę grupy roboczej, do której należy komputer albo w przypadku komputera używanego jako stacja robocza (Workstation) zostaw domyślną wartość. Jeżeli komputer należy do domeny zaznacz Domain (Domena) i wpisz jej nazwę oraz odznacz Create a computer account in the Domain
(Utwórz nowe konto w domenie...).

Opcjonalnie : Na ekranie Telephony (Telefonia) wybierz z listy Country or region (Kraj lub region) kraj Poland (Polska). Wpisz w okienku poniżej numer kierunkowy - kod strefy numeracyjnej (np. ”22” dla Warszawy) oraz pozostaw pusty numer dostępu do linii zewnętrznej (na niektórych centralach - „0”). Z listy The phone system... (Telefon w tej lokalizacji wykorzystuje) wybierz Tone dla wybierania tonowego, Pulse dla impulsowego.

Na ekranie Regional Settings (Ust. regionalne) ustaw dla polskiej wersji Windows XP Use the default.... (Użyj domyślnych ustawień regionalnych...) zaś dla angielskiej Specify regional settings in the answer file (Określ ustawienia regionalne w pliku odpowiedzi) i wybierz z listy Polish.

Na ekranie Languages (Języki) wybierz Central Europe.

Na ekranie Install Printers (Instalowanie drukarek) dodaj drukarki sieciowe, które będą automatycznie zainstalowane na komputerze docelowym.

Na ekranie Run Once (Uruchamianie jednokrotne) kliknij Dalej (lub wpisz dowolne komendy, które mają być uruchomione podczas pierwszego logowania użytkownika).

Na ekranie Additional Commands (Polecenia dodatkowe) kliknij Dalej (lub wpisz dowolne komendy, które mają być uruchomione na końcu instalacji.

Na ekranie ID String (Ciąg identyfikacji) kliknij Finish (Zakończ) (lub wpisz wcześniej pomocniczą nazwę identyfikacyjną w celu łatwego rozpoznania obrazu SysPrep).

Menadżer instalacji zapyta teraz o lokalizacje pliku sysprep.inf – upewnij się, że jest to C:\Sysprep\sysprep.inf i kliknij OK.

Z menu aplikacji wybierz File->Exit (Plik->Zakończ).

Plik sysprep.inf powinien wyglądać podobnie do tego poniżej.


;SetupMgrTag

[Unattended]
    OemSkipEula=Yes
    InstallFilesPath=C:\sysprep\i386

[GuiUnattended]
    AdminPassword=7584248b8d2c9f9eaad3b435b...
    EncryptedAdminPassword=Yes  
    AutoLogon=Yes
    AutoLogonCount=1
    OEMSkipRegional=1
    TimeZone=100
    OemSkipWelcome=1

[UserData]
    ProductKey=AAAAA-AAAAA-AAAAA-AAAAA-AAAAA
    FullName="GreGM"
    OrgName=""
    ComputerName=AMD1400

[Display]
    BitsPerPel=32
    Xresolution=1024
    YResolution=768

 [RegionalSettings]
    LanguageGroup=2
    Language=00000415

[SetupMgr]
    DistFolder=C:\sysprep\i386
    DistShare=windist

[Identification]
    JoinWorkgroup=GRUPA_ROBOCZA

[Networking]
    InstallDefaultComponents=Yes

(*)


W celu zakończenia preparowania pliku sysprep.inf należy na jego końcu (np. za pomocą Notatnika) w miejscu oznaczonym (*) dodać następującą sekcję :

[SysPrep]
BuildMassStorageSection=Yes

[SysprepMassStorage]

Zapewni to, że narzędzie SysPrep doda support dla pamięci masowej.
UWAGA : W przypadku pominięcia tego fragmentu, skolonowany system może się w ogóle nie uruchomić!

5. Przygotowanie systemu do sklonowania – System Preparation Tool

Uruchamiany narzędzie C:\SysPrep\SysPrep.exe. Klikamy OK na pierwszym ekranie. Na kolejnym zaznaczamy tylko opcję (zaznaczana domyślnie) Use-MiniSetup (Użyj opcji MiniSetup) oraz jeśli przenosimy (klonujemy) system na inny komputer, na którym znajdują się urządzenia niezgodne z Plug&Play zaznaczamy dodatkowo Detect non-plug and play hardware (Wykryj sprzęt, który nie jest zgodny z typem PnP). Upewnij się, że z listy na dole wybrana jest opcja Shutdown (Zamknij – pierwsza od góry) (dla klonowania z użyciem innego komputera) lub Reboot (Uruchom ponownie) (dla klonowania z użyciem innego systemu operacyjnego na tym samym komputerze.
Jeśli należymy do domeny być może nie chcemy regenerować ponownie identyfikatorów zabezpieczeń. Zaznaczamy opcję Nie generuj ponownie ID zabezpieczeń (Do not regenerate SIDs...)

Teraz jesteśmy już gotowi do klonowania systemu – klikamy Reseal (Zapieczętuj komputer).

Na zapytanie Continue with current settings and regenerate the SIDs (Kontynuuj z bieżącymi ustawieniami i generuj ponownie ID zabezpieczeń) kliknij OK.

SysPrep przygotuje teraz system do klonowania na innym komputerze. Po kilku minutach komputer jest gotowy do procesu klonowania.

UWAGA : Zamiast poniższej fazy można skorzystać z narzędzia do klonowania dysku twardego -  Norton Ghost.

6. Kopiowanie danych

Uwaga:
>>  „stary dysk” = dysk, z którego klonujemy system
>>  „nowy dysk” = dysk, który został uprzednio spartycjonowany (wg pkt.2.)  i na który to chcemy "przeklonować" stary system

Kolejną fazą jest kopiowanie danych na nowy, uprzednio przygotowany dysk twardy.  
Do tego celu albo używamy innego komputera z systemem operacyjnym obsługującym nasz system plików (dla FAT32 wystarczy Windows 9x/ME, ale już dla NTFS musimy użyć Windows 2000/XP/2003). Podpinamy normalnie oba dyski twarde do kontrolera – nowy i stary – na innym komputerze, ale nie bootujemy z nich, lecz z obecnego na owym komputerze systemu.
Dzięki utworzonym wcześniej etykietom podczas partycjonowania i formatowania nowego dysku łatwo znajdujemy odpowiadające sobie partycje na nowym i starym dysku. Następnie kopiujemy (np. używając narzędzia Total Commander) po kolei wszystkie dane na odpowiednie partycje. Nie może zostać pominięty żaden plik szczególnie z partycji systemowej (dawny dysk C:\).

W zasadzie można skopiować tylko starą partycję systemową na nową SYSTEM_C, chyba, że mamy jakieś ważne programy zainstalowane na innej partycji, to tę także warto skopiować w całości. Resztę danych (np. gry itp.) można skopiować już na docelowym komputerze również podpinając oba dyski (nowy koniecznie jako Primary Master; można ew. zmienić sekwencję bootowania w BIOSie na nowy dysk).

Aby jednak programy zainstalowane na innych partycjach działały prawidłowo należy tak kopiować dane, aby litera nowej partycji odpowiadała starej. Jeśli system przyporządkował litery inaczej należy użyć narzędzia Computer Management->Storage->Disk Management (Zarządzanie komputerem->Magazyn->Zarządzanie dyskami) do zmiany przypisanych liter dysków, klikając prawym przyciskiem myszy na danej partycji -> Zmień literę dysku i ścieżkę i wybierając z listy nową - odpowiednią dla poprzedniej konfiguracji komputera (po uprzednim zwolnieniu stosownej litery jeśli nie jest dostępna, klikając  -> Zmień literę dysku i ścieżkę -> Usuń.).

Jeśli jednak nie mamy dostępu do innego komputera, a zainstalowaliśmy drugi system operacyjny na innej partycji (dysku), to należy podczas ponownego uruchamiania komputera wciskać klawisz F8, aby pojawiło się menu wyboru systemów operacyjnych. Teraz możemy wybrać ten drugi system i przeprowadzić kopiowanie analogicznie do opisanego powyżej z użyciem innego komputera.

Nie należy kopiować plików Pagefile.sys oraz Hiberfil.sys z żadnej partycji, w szczególności dotyczy to partycji systemowej (dawne C:\).

UWAGA : W żadnym wypadku przed procesem kopiowania (klonowania) nie należy uruchamiać spreparowanego do klonowania systemu!!! Dane utworzone wówczas przez narzędzie SysPrep zostaną bezpowrotnie utracone i całą procedurę będzie trzeba wykonywać ponownie.

Update: Po przekopiowaniu wszystkich danych należy podpiąć nowy dysk jako główny (Primary Master) do docelowego komputera i spróbować uruchomić system. Powinien uruchomić się instalator mini-setup.
Jeśli występuje problem z wystartowaniem komputera z nowego dysku (błąd: Brak systemu operacyjnego.), należy odpalić z płyty Windows XP CD Konsolę odzyskiwania (Recovery console): przy którymś z kolei ekranie instalacyjnym należy kliknąć R (Napraw za pomocą konsoli...), zamiast I (Instaluj). Potem będąc już w konsoli należy wpisać:
fixmbr
[Enter] i zrestartować system (z dysku twardego). Jeśli to nic nie da, należy ponownie wejść do konsoli i wpisać: fixboot [Enter].
Po tych operacjach instalator sklonowanego systemu powinien odpalić się bez problemów.
 

Na zakończenie...

Powyższej procedury klonowania można również użyć do stworzenia obrazu systemu zaraz po instalacji, z zainstalowanymi i skonfigurowanymi wszystkimi potrzebnymi do codziennej pracy programami (np. z pakietem Office). Można potem w razie awarii, szybko przywrócić system do działania, bez zabawy w instalacje i konfigurowanie go od podstaw. Jest to b.przydatne w firmach i szkołach, gdzie dostęp do komputerów ma wiele osób, które instalują różnorakie oprogramowanie.

A teraz możecie już klonować do woli - na razie jeszcze nie całą swoją rodzinę, ale system Windows :))))

<< Wróć na początek artykułu...


Na podst. : własnych doświadczeń oraz witryny Microsoftu
Wersja artykułu : 1.5
Ostatnia aktualizacja : 29.12.2005
Wydanie oryginalne: wersja 1.0
(12.05.2003)

GreGM © 2003

  


 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2003 ^Do góry^