Centrum informacji o Windows 7/Vista/XP/2000/2003/2008 - Strona nieoficjalna  
Cofnij Do przodu XP.net.pl Forum Artykuły Szukaj Downloads Drivers Redakcja i info Redakcja i info


   

 
Kreator profilu połączenia VPN
Wstęp

Kreator profilu połączenia VPN daje możliwość zautomatyzowanego tworzenia połączeń VPN przez mniej doświadczonych użytkowników, celem uzyskania szybkiego dostępu do sieci zdalnej po podaniu wyłącznie loginu+hasła.

Instalacja kreatora

Aby zainstalować kreator profili połączeń CMAK pod Windows 7 lub Windows Server 2008, należy przejść do: Control Panel->Programs->Turn Windows features on or off (Panel sterowania->Programy->Włącz lub wyłącz funkcje system Windows) i zaznaczyć opcję RAS Connection Manager Administration Kit (CMAK), a następnie kliknąć przycisk OK.

Po pomyślnej instalacji można uruchomić CMAK poprzez przejście do menu Start i wpisanie Connection Manager Administration Kit w polu wyszukiwania i wybranie go z listy znalezionych elementów. Jeśli włączony jest mechanizm UAC, należy potwierdzić uruchomienie kreatora.

Generowanie profilu krok po kroku

1. Na ekranie startowym należy kliknąć Next (Dalej).


2. Następnie wybrać system operacyjny* i kliknąć Next (Dalej):

a. Windows 7 lub Windows Vista

b.  Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000


*Ważne: połączenie powinno być tworzone na komputerze o tej samej architekturze procesora co komputery klienckie wykorzystujące generowany profil. Dla klientów korzystających z 32-bitowych systemów operacyjnych do utworzenia połączenia należy użyć 32-bitowego systemu Windows 7 lub Windows Server 2008. 

3.  W celu utworzenia nowego profilu połączenia wybieramy New profile (Nowy profil). Jeśli chcemy zmodyfikować istniejący profil można go wybrać z listy po zaznaczeniu Existing profile (Istniejący profil). Next (Dalej).


4.  W Service name (Nazwa usługi) należy wpisać nazwę, która pojawi się dla użytkownika np. VPN-Dom. W polu File name (Nazwa pliku) podać identyfikator profilu CMAK. Kliknąć Next (Dalej).


5.  Jeśli manager ma automatycznie dodawać do nazwy użytkownika np. nazwę domeny należy wybrać opcję Add a realm name to the user name (Dodaj nazwę dziedziny do nazwy użytkownika). W przeciwnym razie należy zaznaczyć Do not add… (Nie dodawaj…) i kliknąć Next (Dalej).


6.  W kolejny kroku można przekopiować informacje z istniejących profili do nowego profilu poprzez zaznaczenie i dodanie profili z prawej do lewej listy. Jeśli nie ma żadnego profilu lub nie zachodzi taka potrzeba można kliknąć Next (Dalej).


7.  W celu dodania obsługi dla połączenia VPN w tworzonym profilu należy zaznaczyć opcję Phone book from this profile (Książka telefoniczna z tego profilu) i podać nazwę lub adres IP serwera VPN (np. routera/serwera TMG) w polu VPN Server name or IP address (Nazwa serwera VPN lub adres IP). Zaawansowane opcje umożliwiają wybór serwera, do którego będzie się łączyć użytkownik. Kliknąć Next (Dalej).


8.  Wybrać wpis VPN i kliknąć przycisk Edit (Edytuj):


a.  Jeśli wykorzystywana będzie tylko adresacja IPv4 na zakładce General należy wybrać opcję Enable clients to establish the following connectivity: Only IPv4 address

b.  Na zakładce IPv4 należy wybrać opcję czy serwer sam przydziela DNS/WINS (Server assigns address), czy też wszyscy wykorzystują stały serwer DNS/WINS.

c.  Na zakładce IPv4 oznaczyć opcję Make this connection the client’s default gateway (Uczyń to połączenie domyślną bramą klienta), chyba że połączenia ma być domyślną bramą na komputerze klienckim (użytkownik może wówczas stracić dostęp np. do Internetu).

d.  Na zakładce Security (Zabezpieczenia) należy wybrać odpowiedni typ połączenia VPN (VPN strategy): PPTP, L2TP, IKEv2 itd. Dla PPTP/L2TP można wybrać rodzaj szyfrowania: brak (No encryption), opcjonalne (Optional encryption), wymagane (Require encryption), maksymalna siła szyfrowania (Maximum strength encryption) oraz dozwolone metody autentykacji: MS-CHAP v2, CHAP, PAP.

e.  Po ustawieniu odpowiednich opcji kliknąć OK.

9.  Na ekranie dodawania własnej książki telefonicznej odznaczyć opcję Automatically download phone book updates (Automatycznie pobieraj aktualizacje książki telefonicznej) i kliknąć Next (Dalej).


10.   Konfiguracja połączenia Dial-up nie jest konieczna, więc należy kliknąć Next (Dalej).


11.   Na kolejnym ekranie kreatora można zmienić standardowy routing poprzez dodanie pliku z definicjami statycznych routów lub adresu URL, pod którym dostępny jest plik konfiguracyjny. Jeśli nie ma potrzeby zdefiniowania niestandardowej tablicy routingu, należy wybrać opcję Do not change the routing tables (Nie zmieniaj tablicy routingu) i kliknąć Next (Dalej).

Routing definiuje się w pliku tekstowym o przykładowej zawartości (kodowanie ANSI):

ADD 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 172.16.0.254 METRIC default IF default
ADD 192.168.2.0 MASK 255.255.255.0 172.16.0.254 METRIC default IF default

12.   W kolejnym kroku można skonfigurować serwer proxy:

a.  Brak konieczności użycia proxy– Do not configure proxy settings

b.  Skopiowanie ustawień z IE – Automatically copy the Internet Explorer proxy settings…

c.  Z pliku konfiguracyjnego – Automatically configure proxy settings.

Kliknąć Next (Dalej).


13.   Na kolejnym ekranie można dodać specyficzne akcje dodatkowe (Custom actions) przed połączeniem (Pre-connect), po pomyślnym połączeniu (Post-connect), po rozłączeniu (Disconnet) itd.


14.   Wybór grafiki dla okna logowania przed połączeniem: domyślna grafika (Default graphic) / własna (Custom). Kliknąć Next (Dalej).


15.   Wybór grafiki dla książki telefonicznej: domyślna grafika (Default graphic) / własna (Custom). Kliknąć Next (Dalej).


16.   Wybór ikon dla połączenia: domyślne ikony (Default icons) / własne (Custom). Kliknąć Next (Dalej).


17.   Można także dodać opcjonalnie plik pomocy (plik .CHM): domyślny (Default Help file) / własny (Custom). Kliknąć Next (Dalej).


18.   Podać opcjonalnie informacje kontaktowe do administratora sieci (telefon, e-mail). Kliknąć Next (Dalej).


19.   Podać opcjonalnie nazwę pliku z licencją, którą użytkownik musi zaakceptować przed instalacją profilu. Kliknąć Next (Dalej).


20.   Dodać opcjonalnie dodatkowe pliki wymagane przez akcje dodatkowe i kliknąć Next (Dalej).


21.   Jeśli wymagana jest zaawansowana modyfikacja ustawień profilu, należy zaznaczyć opcję Advanced customization (Zaawansowana personalizacja). Kliknąć Next (Dalej).


22.   Poczekać aż kreator połączenia utworzy plik .exe. Na ekranie końcowym podana jest ścieżka do aplikacji tworzącej profil połączenia np. C:\Program Files\CMAK\Profiles\Windows 7 and Windows Vista\vpndom\vpndom.exe.


 

Dystrybycja i instalacja profilu

Utworzony w ten sposób plik .exe należy udostępnić użytkownikom, którzy będą mogli w kilku prostych krokach zainstalować profil połączenia VPN i połączyć się z siecią domową lub firmową, podając tylko swój login i hasło. Skrót do połączenia może zostać umieszczony na pulpicie.

 Windows 7 - Tips'n'tricks >>

Forum XP  : Subforum Windows 7 >>

Windows 7 @ XP.net.pl >>

Strona główna serwisu XP.net.pl >>


Na podst. : własnych doświadczeń z używania CMAK pod Windows 7 i Windows Server 2008
Wersja artykułu : 1.1
Ostatnia aktualizacja :
Wydanie oryginalne: wersja 1.0 (01.09.2011)

Autor : GreGM © 2011
Dodane przez : GreGM © 2011

 


 
 
All rights reserved. XP.net.pl © 2011 ^Do góry^